GPDR - Fri juridisk rådgivning per telefon, fastighetsrätt, familjerätt, äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, kostnadsfri juridisk rådgivning

Ring även kvällstid!
Go to content
GPDR
Vad Innebär
GPDR?

Jag har nedan gjort en sammanställing vad GPDR innbär för Dig.
Jurist Per Seilitz

GPDR

Den nya personuppgiftslagen GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare personuppgiftslagen. Detta betyder att din personliga integritet och dina rättigheter stärks. Den nya dataskyddsförordningen gäller alla organisationer och branscher som hanterar personlig eller känslig information om sina anställda, kunder, klienter mm.Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till mig men utan att det sker kan jag inte åta mig ett uppdrag eftersom jag inte kan genomföra nödvändig jävskontroll. Jag behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- kontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata Dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att kunna dokumentera, administrera och fullgöra avtal med dig och för att kunna uppfylla mina skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Jag kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan juristbyrån och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar mig för uppdragets utförande och och god juristsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Juristbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Jag kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter.
Adress:
Drottninggatan 86, 1 tr
111 36 Stockholm
Telefon:
08-20 41 00
070-691 61 01

SEILITZ
JURIDISKA BYRÅ
 
Back to content